ekologiczneforum / Zielona Łódź
~~~Drzewa - płuca miast~~~PRAWO CHRONI DRZEWA !!!~~~Dendro-ciekawostki...~~~Chrońmy drzewa Łodzi~~~Park T. Rejtana w Łodzi~~~Las Brus ginie ocalmy go!~~~Trasa Konstytucyjna NIE!~~~Zielona Łódź~~~Co nowego do ochrony?...~~~~~~Zielone szkoły leśne~~~Lasy w Łódzkiem~~~Skwer przy ul Przyszkole~~~
Łódzkie Obywatelskie Forum Ekologiczne
Darmowy hosting 

Zielona Łódź

~~~Serwis Informacyjny~~~

CZY W ŁODZI BĘDZIE DRUGA ROSPUDA?

Marek Michalik, v-ce prezydent miasta Łodzi odpowiedzialny za środowisko oświadczył ostatnio w wywiadzie udzielonym TVP 3, że po północnej i południowej stronie wznoszonej przy al. Unii Lubelskiej i ul. Bandurskiego hali widowiskowo-sportowej ma powstać parking na 1200 miejsc.
Znając topografię okolic hali, z przerażeniem należy stwierdzić, że ulokowanie choćby znikomej części z owych 1200 miejsc parkingowych po jej północnej stronie musi zakończyć się wycinką drzewostanu w sąsiadującym Parku im. marszałka J. Piłsudskiego, a być może i w Rezerwacie >Polesie Konstantynowskie<. Brak jest bowiem miejsca na ulokowanie parkingu na terenie bezpośrednio okalającym halę. Czy w Łodzi będziemy mieli drugą Rospudę?
ŁOFE skierowało w tej sprawie zapytanie na ręce prezydenta Michalika. W przypadku potwierdzenia się naszych obaw rozpoczniemy akcję protestacyjną, wzywając wszystkich miłośników przyrody do obrony zielonych skarbów naszego miasta...

ZE WZGLĘDU NA TRUDNOŚCI TECHNICZNE Z ZAMIESZCZENIEM BARDZO OBSZERNEGO PLIKU PDF, STANOWIĄCEGO ODPOWIEDŹ PREZYDENTA M. ŁODZI W POWYŻSZEJ SPRAWIE - REZYGNUJEMY Z JEGO PUBLIKACJI. JEDNOCZEŚNIE POTWIERDZAMY, ŻE ZAGROŻENIE, O KTÓRYM PISALIŚMY MINĘŁO...
JEDNAK  NADAL BACZNIE BĘDZIEMY ŚLEDZIĆ LOSY INWESTYCJI PRZY AL. UNII I UL. BANDURSKIEGO!!!


ROGOŹNO - KOLEJNYM PRZYKŁADEM BRAKU WYOBRAŹNI...

Łódzkie Obywatelskie Forum Ekologiczne przyłącza się do protestu przeciw budowie kopalni odkrywkowej węgla brunatnego i elektrowni w Rogoźnie.

Budowa odkrywki jest poważnym zagrożeniem dla środowiska naturalnego okolic Łodzi, zwłaszcza dla zespołów leśnych Łagiewnik i Grotnik. Może spowodować znaczne obniżenie się poziomu wód gruntowych, co będzie odczuwalne nawet do 80 kilometrów od planowanej inwestycji. Las Łagiewnicki dzieli od Rogoźna zaledwie 20 kilometrów, a chroniony obszar - rezerwat Dąbrowa Grotnicka, jedynie 15 kilometrów.

Dodatkowym problemem będzie zasolenie  terenu, stanowiące uboczny efekt procesu technologicznego, jako że przy wydobyciu 1 tony węgla powstanie około 3 ton zasolonych ścieków, których nie ma gdzie odprowadzać.

Może dojść do nieodwracalnych zmian klimatycznych, stepowienia terenów zielonych wokół Łodzi, zubożenia flory i fauny, czy też degradacji, lub wręcz braków wody pitnej dla miasta...

CZY MOŻEMY NA TO POZWOLIĆ?!?!?!


BYLIŚMY PIERWSI...

Warto również zauważyć, że przy  okazji  konfliktu dotyczącego kopalni w Rogoźnie modne stało się hasło ochrony tzw. >korytarzy ekologicznych< wokół miasta...
Idea bardzo na czasie, tyle tylko, że ideę tę - my jako Organizacja - postawiliśmy na porządku dziennym już ładnych kilka lat temu, przy okazji walki o zachowanie terenów zielonych po byłych wyścigach konnych na Rudzie.
Niestety nikt się tym wówczas zbytnio nie przejął, a wręcz zarzucano nam "oszołomstwo" (sic!) - zaś piękna oaza zieleni, jaką są tereny po wyścigach konnych ma być zamieniona na osiedle dla VIP-ów...

Może jednak warto powrócić do tego tematu? Zdaje się również, że urzędnicy miejscy oraz ci spośród przyrodników-naukowców, którzy odpowiadając za stan środowiska i przyrody w Łodzi wówczas wydali decyzję o zniszczeniu tej pięknej oazy zieleni, a teraz cynicznie szermują hasłami tworzenia "korytarzy ekologicznych" - winni "posypać swoje głowy popiołem" i na przyszłość wykazać więcej uczciwości, realizmu i szacunku dla przyrody i społeczników walczących o jej ochronę!

Poniżej opracowane przez nas studium dotyczące tego terenu, skierowane w 2003 roku do władz m. Łodzi - wówczas zupełnie zignorowane przez decydentów!

OCENA WALORÓW PRZYRODNICZYCH TERENÓW TZW. >WYŚCIGÓW KONNYCH< (w kwartale ulic: Wyścigowa, Konna, Ksawerowska, Długa) oraz EWENTUALNYCH NEGATYWNYCH    NASTĘPSTW LIKWIDACJI TYCH TERENÓW ZIELONYCH

            Teren będący przedmiotem niniejszego opracowania obejmuje obszar ok. 40 ha terenów zielonych, ograniczonych ulicami: Wyścigową, Konną, Ksawerowską i Długą - będący jeszcze w latach 60 w użytkowaniu, jako obiekt wyścigów konnych. Następnie przekazany Przedsiębiorstwu Zieleń Miejska i wykorzystywany jako teren szkółkarski (do przełomu lat 80 i 90), a obecnie Uchwałą Nr LXXXI /1835/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dn. 5 czerwca 2002 r. przeznaczony pod zabudowę jedno- i wielorodzinną. Przedmiotowe tereny w planie miasta z 1994 r. oznaczono jako >park<, zaś poprzedni plan zagospodarowania przestrzennego (zat. Uchw. Nr LVII 1491/93 RMŁ z dn. 2.06.1993 r.) określał je jako tereny rekreacyjno-sportowe.

            Obszar po b. wyścigach konnych stanowi jedyną w swoim rodzaju oazę zieleni na południowo-zach. rubieżach miasta, uzupełniając braki większych terenów zielonych sąsiedniego Ksawerowa, oraz łącząc się w organiczną całość z terenami podmokłych łąkowych siedlisk ciągnących się od Augustowa, poprzez Stawy na Młynku, Stawy Jana, Stawy Stefańskiego, aż po Smulsko - wzdłuż naturalnych obniżeń nadrzecznych Olechówki, Gadki i Neru. Na terenie tym występują ponadto ostańcowe-reliktowe kępy drzewostanu o charakterze olsowo-łęgowo-grądowym, po części o charakterze naturalnym (jak np. Las Miejski przy ul. Rudzkiej - przed Rudzkim Klubem Sportowym, czy Las Rudzki-Ruda Popioły), a po części o charakterze celowych nasadzeń parkowych. Teren b. wyścigów konnych stanowi cenną, naturalnie się odnawiającą oazę przyrodniczą o bogatym składzie florystycznym i faunistycznym. Większą część stanowią podmokłe łąki, wzbogacone kilkoma oczkami wodnymi z charakterystyczną roślinnością nadwodną, wodną i szuwarową. Znaczna część przedmiotowego terenu porośnięta jest - pochodzącym ze sztucznych (w większości) nasadzeń - drzewostanem, o cennym składzie gatunkowym, możliwym do wykorzystania przy ewentualnym przekształceniu tego terenu na park miejski. Drzewostan ten doskonale, naturalnie odnawia się i rozprzestrzenia, jednak jego zwarte kępy pochodzenia szkółkarskiego (spadek po Zieleni Miejskiej) - wymaga natychmiastowej interwencji, tj. rozsądnej trzebieży w celu rozluźnienia nadmiernego zagęszczenia. Dominującymi gatunkami drzew na omawianym obszarze są: dąb szypułkowy z dębem czerwonym północnym (tworzące zwarte kępy drzewostanu w wieku dwudziestu kilku lat oraz pojedyncze osobniki tego gatunku o charakterze nasiennym, których wiek oceniać należy na kilkadziesiąt, a może i ponad 100 lat - jak np. dąb szyp. przy ul. Długiej, o obwodzie pnia na wysokości pierśnicy  wynoszącym ponad 1m. i 30cm); klon srebrzysty, klon pospolity, jawor (również tworzące miejscami zwarte kępy drzewostanowe) - tutaj najbardziej okazałe egzemplarze dochodzą do 70cm obwodu pnia na wysokości pierśnicy; ponadto: jesion, topola, lipa, wierzba, brzoza, osika, jarząb szwedzki, głóg, sosna i inne gat.unki Warstwę krzewów tworzą głównie: różne gatunki dzikiej róży, czarny bez, jeżyna, kalina, trzmielina, tawuła, jaśminowce, czeremcha, i inne - przyciągając liczne gatunki (chronionych) trzmieli oraz pszczoły. Stan zadrzewienia omawianego obszaru i lustruje załączony plan. Spośród roślinności zielnej na uwagę zasługują: kosaciec syberyjski, grążel żółty, pałka wodna, manna mielec, ponikło błotne i szereg innych (wśród wymienionych gatunki chronione, niektóre - jak np. kosaciec syberyjski o unikatowym charakterze). Teren ten stanowi wreszcie cenną ostoję ptactwa (w tym wodno-błotnego) -  korzystającego dla celów lęgowych z sąsiednich, większych zbiorników wodnych,  jak stawy w Lesie przy ul. Rudzkiej, Stawy Stefańskiego, Jana, na Młynku - a tu  pojawiajacego się przelotnie, na dogodnym  obszarze żerowania.  Kępy drzewostanu i krzewów przyciągają tu bowiem liczne (w tym chronione) gatunki. Na omawianym obszarze spotyka się: sowę błotną, bociany, kaczkę krzyżówkę, łyskę, czajkę, jastrzębia, pustułkę, kukułkę, słowika, szczygła, czyżyki, dzwońce, kosa, kowalika, dzięcioły, drozdy, gołębia grzywacza. Bogata jest także pozostała fauna: sarny, wiewiórki, nietoperze, zające, ropuchy, jaszczurki, ślimak winniczek, liczne gatunki ważek.

            Jak już wspomniano, teren ten łączy się w organiczną całość z leżącymi w obniżeniach nadrzecznych Neru, Gadki i Olechówki reliktowymi pozostałościami naturalnego ekosystemu podmokłych łąk nadrzecznych z kępami drzewostanu o charakterze olsowo-łęgowo-grądowym. Likwidacja zieleni po b. wyścigach konnych, połączona z osuszeniem terenu oraz jego urbanizacja - doprowadzi niewątpliwie do rozbicia owego ekosystemu i zachwiania równowagi ekologicznej Łodzi, jako całości. Po pierwsze rozerwany zostanie system lęgowisk i żerowisk ptactwa, które wykorzystuje cały omawiany obszar, przenosząc się z jednych terenów na drugie i wykorzystując je w rozmaity sposób. Po drugie osuszenie terenu może doprowadzić do poważnego obniżenia poziomu wód gruntowych - a co za tym idzie do wysychanie Stawów Stefańskiego (leżących najbliżej przedmiotowego terenu) oraz pozostałych terenów podmokłych, a więc zniszczenia istniejącego biotopu. Nieobliczalne mogą być skutki dla okolicznej ludności, która w znacznej mierze korzysta ze studni. Stąd spadek poziomu wód może oznaczać konieczność zaopatrywania Rudy w wodę z beczkowozów. Wycięcie tak dużego terenu zielonego (przy przeznaczeniu na terenie planowanego osiedla jedynie kilku % obszaru na tzw. „zieleń publiczną”, co ilustruje mapa stanowiąca załącznik do Uchwały RMŁ) - zaowocuje rzecz jasna zachwianiem (i tak już rozchwianego) bilansu tlenowego miasta. Stoi to w wyraźne  sprzeczności z art. 47 B ust. 1. Ustawy o ochronie przyrody, który mówi : „Rada gminy jest obowiązana zapewnić mieszkańcom miast i wsi o zwartej zabudowie korzystanie z przyrody,  przede wszystkim przez utrzymanie w należytym stanie terenów zieleni i zadrzewień, łączących się, w miarę możliwości z terenami zalesionymi”. Teren b. wyścigów konnych jest ponadto niestabilny geologicznie, tzw. „kurzawka”, co sprawia, że lokalizowanie tu osiedla o zabudowie wielopiętrowej (3 piętra) może być niebezpieczne dla życia ludności. Wspomnieć należy, że w tej sytuacji niezbędna jest tu ekspertyza geologiczna oraz hydrologiczna - której w cyt. Uchw. RMŁ z dn. 5 czerwca 2002 r., brak! Wcześniejsza Uchwała RMŁ  - z dn. 24 maja 2000 r. (Nr XL 1772/2000)  - o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospod. przestrz. m. Łodzi dla części obszaru miasta położonej w rejonie ulic: Długiej , Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej, zakładała, że przedmiotem planu będą m.in.: szczególne warunki zagospodarowania terenów, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego” ( pkt. 6 Uchwały). Wynikło to z faktu, że tereny te leżą w strefie tzw. „tuneli ekologicznych miasta” o podwyższonych rygorach w zakresie przekształceń środowiska. Warunku tego nie dotrzymano, Uchwała RMŁ z dn. 5 czerwca 2002 r. nie zawiera nawet ekspertyzy dendrologicznej terenu!

             Sprawia to, że podjęta Uchwała RMŁ jest sprzeczna a aktami prawnymi wyższego rzędu (m.in. prawem środowiska i ochrony przyrody, prawem budowlanym i geologicznym). Stanowi to o nieliczeniu się radnych z opinią społeczną (w omawianej sprawie nie przeprowadzono konsultacji społecznych ze społecznością lokalną i podjęto wspomnianą Uchwałę RMŁ wbrew woli mieszkańców, nie licząc się z trwającym protestem - zgromadzono bowiem ok. 200 podpisów pod petycją domagającą się zachowania terenu b. wyścigów konnych jako oazy przyrodniczej).

KONKLUZJA:

            W świetle powyższych faktów jedynym rozsądnym rozwiązaniem byłoby anulowanie wadliwej Uchwały RMŁ z dn. 5 czerwca 2002 r. i objęcie wspomnianych terenów wzdłuż Neru, Gadki i Olechówki prawną formę ochrony przyrody - jako strefy chronionego krajobrazu, z wyodrębnieniem w jej ramach użytków ekologicznych (taki status winny mieć m.in. teren b. wyścigów konnych, czy Las przy ul Rudzkiej przed RKS).

Łódź, dn. 8.07.2003

OPRACOWAŁ:                                                                                              

mgr Leszek S. Pręcikowski

leśnik-ekolog
UWAGA!

Opracowanie posiada charakter autorski z wynikającymi stąd zastrzeżeniami.

ZAŁĄCZNIKI:

Plan terenu b. wyścigów konnych z zaznaczeniem jego walorów przyrodniczych

Projekt osiedla mającego powstać na teren. b. wyść. konn. wg Uchw. RMŁ.

MAGISTRAT - KONTRA DZIKIE KACZKI

Łódzki Magistrat, a konkretnie jednostka budżetowa Urzędu Miasta Łodzi o nazwie Zarząd Dróg i Transportu odmawia żądaniom społeczności lokalnej osiedla Nowe Rokicie - ustawienia znaku drogowego "uwaga dzikie zwierzęta", bądź zamontowania ograniczników prędkości (garbów), na ulicy Cieszkowskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie stawów przylegających do tej ulicy, a położonych w Parku Sielanka.
Stawy te są miejscem stałego pobytu oraz gniazdowania dzikich kaczek (głownie krzyżówka, choć przejściowo pojawia się także kaczka czernica oraz łyski). Kaczki rokrocznie wiosną wyprowadzają tu lęgi, zimą zaś ich liczba gwałtownie wzrasta, gdyż przylatują tu z całych okolic południowo-zachodnich krańców Łodzi na zimowanie. Kaczki te stały się już naturalnym elementem miejscowego ekosystemu, stanowią prawdziwą ozdobę osiedla i są niezwykle lubiane przez mieszkańców, ciekawie przyglądających się pływającym i nurkującym kaczkom i kaczorom, jak też "dobrym matkom" prowadzącym po stawie swe młode...
Wedle zasięgniętej informacji w Wydziale Ochrony Środowiska UMŁ (rozmowa z b. ogrodnik miasta, panią Grażyną Ojrzyńską) - wiemy, że kaczki są pod opieką tegoż wydziału i są dokarmiane w czasie zimy.
I problem zaczyna się właśnie zimą... Otóż na zimowe schronienie do Parku Sielanka i na okoliczne zieleńce osiedlowe Nowego Rokicia ściągają setki, jeśli nie tysiące kaczek i innego ptactwa. Ptaki wędrują w poszukiwaniu pokarmu, przemieszczając się z terenu parku na osiedle i z powrotem - systematycznie przechodząc przez jezdnię ulicy Cieszkowskiego (będącej drogą gminną, a więc pozostającą w zarządzie UMŁ - Zarządu Dróg i Transportu). Przechodzą jak to kaczki, kiwając się na boki, wolno i bez pośpiechu - tymczasem kierowcy jeżdżą szybko i często... Tak więc o wypadek nie trudno. Znajdywano tu już rozjechane kaczki, a i sytuacja gdy kierowca na rozjechanej kaczce wpadnie w poślizg i wjedzie w drzewo lub przechodnia - jest wielce prawdopodobna...
Zarówno kaczki, jak i kierowcy w swych pędzących autach są tu "na swoim" i muszą tu pozostać!!! Trzeba tylko pogodzić ich interesy. Można to zrobić właśnie poprzez regulowane administracyjnie ograniczenie prędkości, ustawiając ograniczniki (garby), lub (a nawet "i") znaki: "uwaga dzikie zwierzęta".
Takie rozwiązanie przyjął Białystok, chcąc zapobiec kolizjom drogowym pomiędzy autami, a nader często odwiedzającymi ulice tego miasta łosiami - zobacz: BIAŁYSTOK JAK PUSZCZA.
Czyżby w Łodzi obowiązywały inne prawa??? Wygląda na to, że tak!!! (sic!) Na prośbę naszego Stowarzyszenia wspartą kilkuset podpisami mieszkańców, domagającą się ustawienia znaku, bądź garbu ograniczającego (skierowaną tej zimy do Zarządu Dróg i Transportu, za pośrednictwem Delegatury UMŁ Łódź-Górna) - dostaliśmy bowiem odpowiedź odmowną z uzasadnieniem, że: "znak taki, tj. >dzikie zwierzęta<, ustawia się jedynie tam gdzie mają miejsce wędrówki dziko żyjących zwierząt"...

Wygląda na to, że nasi łódzcy urzędnicy uważają kaczki krzyżówki za drób domowy, a ulicę Cieszkowskiego za teren fermy hodowlanej...
Do właściwej reakcji pewnie zmusi ich dopiero wypadek drogowy???
NIE - MY NIE ZAMIERZAMY NA TO CZEKAĆ, BĘDZIEMY NADAL DRĄŻYĆ TEN TEMAT, AŻ DO UZYSKANIA POZYTYWNEGO REZULTATU!!!
TYMCZASEM APELUJEMY DO MEDIÓW O ZAINTERESOWANIE SPRAWĄ CAŁEJ OPINII PUBLICZNEJ...
e-mail:  leszek_precikowski@o2.pl

www.: http://www.ekologiczneforum.zafriko.pl/POLECAMY ODWIEDZINY TYCH STRON:

MOJEDRZEWA.PL

RATUJ DRZEWA!!! - GDYNIA

DRZEWA BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

DĘBY Z PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

TOWARZYSTWO OCHRONY KRAJOBRAZU

RATUJMY DRZEWA

DRZEWA (MOJEDRZEWA.PL)

POLSKI PORTAL EKOLOGICZNY - EKOLOGIA.PL


ODWIEDŹ STRONY:
HISTORIA MUNDURU LEŚNIKA POLSKIEGO
~~~ lesnymundur ~~~
Mundur leśnika (leśny) – jego historia. Polskie lasy i leśnictwo
~~~Mundur leśnika (leśny) – jego historia. Polskie lasy i leśnictwo~~~


Ten serwis internetowy używa plików cookies. Dzięki nim można dostosować  serwis do oczekiwań Internautów oraz zbierać anonimowe dane do celów statystycznych.
Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies, musisz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
 
Copyright ©2008 by Leszek S. Pręcikowski
Kreator Stron www